hiệp hội công chứng VN

Công văn số: 131/CV-BTV

Ngày đăng: 17:56:17 26/05/2022
Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam Công văn số: 131/CV-BTV

Quyết định số: 120/QĐ-HĐCCVTQ về việc ban hành Quy chế tài chính

Ngày đăng: 17:53:24 26/05/2022
Quyết định số: 120/QĐ-HĐCCVTQ về việc ban hành Quy chế tài chính.

Công văn số: 63/BTV về việc báo cáo công tác đối ngoại đầu năm 2022

Ngày đăng: 07:46:54 21/05/2022
Công văn số: 63/BTV về việc báo cáo công tác đối ngoại đầu năm 2022

Quyết định số: 61 QĐ-BTV về việc: Ban hành Quy chế khen thưởng

Ngày đăng: 11:06:07 26/05/2022
Quyết định số: 61 QĐ-BTV về việc: Ban hành Quy chế khen thưởng.

Công văn số: 64/HD-BTV ngày 04/10/2021 về việc hướng dẫn các hội Công Chứng Viên tổ chức đại hội nhiệm kỳ

Ngày đăng: 15:37:08 28/10/2021
Công văn số: 64/HD-BTV ngày 04/10/2021 về việc hướng dẫn các hội Công Chứng Viên tổ chức đại hội nhiệm kỳ.