Giao dịch bảo đảm

Thông tư liên tịch số 16.2014.TTLT-BTP-BTNMT-NHNN - Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

Ngày đăng: 08:53:52 29/05/2021
Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.

Thông tư 26.2015.TT.NHNN thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày đăng: 10:42:48 22/05/2021
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

Thông tư 08.2018.TT.BTP - Cung cấp thông tin (hết hiệu lực 1 phần)

Ngày đăng: 07:30:58 29/05/2021
Thông tư 08.2018.TT.BTP - Cung cấp thông tin (hết hiệu lực 1 phần)

Thông tư 07_2019_TT-BTP - hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng: 07:33:06 29/05/2021
Thông tư 07_2019_TT-BTP - hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Nghị định102.2017.NĐ.CP (đăng ký giao dịch bảo đảm)

Ngày đăng: 07:33:30 29/05/2021
Nghị định102.2017.NĐ.CP (đăng ký giao dịch bảo đảm)