Đất đai

Nghị định 01-2017-NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Ngày đăng: 10:25:17 22/05/2021
Nghị định 01-2017-NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Nghị Định 35.2017-NĐ-CP - Thu tiền sử dụng đất và thuê mặt nước trong Khu Kinh tế và Khu công nghệ cao.

Ngày đăng: 10:26:30 22/05/2021
Nghị Định 35.2017-NĐ-CP - Thu tiền sử dụng đất và thuê mặt nước trong Khu Kinh tế và Khu công nghệ cao.

Luật đất đai năm 2013

Ngày đăng: 17:04:05 23/03/2021
Luật đất đai năm 2013